چاپ کتاب شنبه 8 تیر1392 23:10
 

 

منتشر شد

کتاب نمونه

 سوالات نهایی زیست

 

 شناسی ۲ و ازمایشگاه

 سال سوم دبیرستان

از سال ۱۳۸۰ به صورت میکروطبقه بندی با پاسخنامه تشریحی

 

محلهای فروش در تبریز:

۱- آبرسان - کتابفروشی دانشجو

۲- گلشهر - کتابفروشی بهارستان

۳- یاغچیان- کتابفروشی اندیشه

۴- خیابان امام - انتشارات فراگیران دانش

۵- تماس با خود مولف - ( ۰۹۳۸۰۵۹۶۳۷۵)

 

-----------------------------------------------------------------------------

کتاب همراه

علوم زیستی و بهداشت

 

سال اول دبیرستان

به صورت درس به درس  برای هر جلسه تدریس

شامل آزمون های تستی - پرکردنی - صحیح یا غلط - مرتبط-

مفهومی و تشریحی با پاسخنامه ی تشریحی

و آزمون پایانی برای هر فصل بدون پاسخنامه

 

نوشته شده توسط قاسم نجفی  | لینک ثابت |

تغییر آدرس وبلاگ یکشنبه 9 بهمن1390 23:6

آدرس وبلاگ از


 g-najafi.blogfa.com

 به


 seebegermez.blogfa.com

 تغییر یافت. 


نوشته شده توسط قاسم نجفی  | لینک ثابت |

دانش آموزان محترم سال دوم دبیرستان، لطفا جواب سوالات 

را sms کنید.


1)  قلب در کرم خاکی از ........................ تشکیل شده که در ........................... بدن قرار دارد؟

1- پنج رگ منقبض شونده جلوی              2 - پنج رگ منقبض شونده- پشت

3- پنج جفت رگ منقبض شونده- جلوی         4- پنج جفت رگ منقبض شونده-پشت

 2) در گردش خون ماهی کدام یک ترتیب عبور خون را درست نشان می دهد؟

1- سیاهرگ ـ  دهلیزـ بطن ـ سرخرگ           2- سیاهرگ ـ بطن ـ دهلیزـ سرخرگ

3- دهلیز ـ بطن ـ سیاهرگ ـ سرخرگ           4- بطن ـ دهلیزـ سیاهرگ ـ سرخرگ

 3) گردش خون در کدام جانور زیرساده و کامل است؟

1- دوزیست بالغ    2- ماهی 3- خزنده            4- کرم خاکی

4) هنگام انقباض بطن ها، کدام دریچه فشار بیشتری را تحمل می کند؟

1- دولختی         2- سه لختی        3- سینی آئورتی   4- سینی ششی

5) در هنگام انقباض بطن ها، دریچه های سه لختی و میترال به کدام حالت می باشند؟

1- هردو باز                                                 2- هردو بسته

3- سه لختی باز و میترال بسته                    4- میترال باز و سه لختی بسته

 6)کدام یک دارای دریچه ی لانه کبوتری هستند؟

1- بزرگ سیاهرگ زیرین                               2- بزرگ سیاهرگ زبرین 

   3- سرخرگ سر                                        4- سیاهرگ گردن

7)لایه ی میانی قلب عبارت است از:

1- آندوکارد         2- میوکارد          3- مزودرم          4- پریکارد(آبشامه)

  8) مبداء گردش عمومی و ششی خون به ترتیب عبارت است از:

1- دهلیز راست ـ دهلیز چپ                       2- دهانه ی سرخرگ ششی ـ دهانه ی آئورت

3- دهلیز چپ ـ دهلیز راست                       4- دهانه ی آئورت ـ دهانه ی سرخرگ ششی

9) در کدام بخش از مویرگ، فشار اسمزی بیش از فشار خون است و نتیجه ی آن چیست؟

1- طرف سرخرگی ـ خروج آب و مواد دفعی از مویرگ 

2- ابتدای سیاهرگی ـ ورود آب و مواد دفعی به مویرگ

3- انتهای سیاهرگی ـ خروج آب و مواد غذایی از مویرگ  

4- طرف سرخرگی ـ ورود آب و مواد غذایی به بافت

10)علت خیز ( ادم) کدام است؟

1- باد کردن پاها در اثر تصلب شرایین        

 2- کاهش گردش خون در سیاهرگ های پا

3- نرسیدن خون کافی به مغز و قلب

4- افزایش ورود پلاسمای خون به فضای میان بافتی

 

نوشته شده توسط قاسم نجفی  | لینک ثابت |

مقدمه

1) تریکودینا از کدام جهت به سلول­های پوشاننده­ی تنفسی شبیه است؟

 الف) دهان سلولی                                    ب) داشتن مژک                                      

ج) خارهای اتصال­دهنده                             د) داشتن تاژک

2) تریکودینا فاقد کدام یک می­باشد؟

  الف) غشای پلاسمایی                                            ب) DNA                                            

ج) سیتوپلاسم                                                          د) تاژک

3) کدام ویژگی در سلول نشانگر تخصص یافته بودن آن می باشد؟

  الف) داشتن غشای پلاسمایی                      ب) داشتن مژک                                      

 ج) داشتن سیتوپلاسم                                    د) نداشتن دهان سلولی

4) کدام یک شکل و ویژگی­های ریخت شناسی سلول را در تریکودینا تعیین می کند؟

 الف) اندامک­های داخلی سیتوپلاسم                                                                                   

 ب) برخی ژن­های موجود در ناحیه­ی نوکلئوئیدی 

ج) غشای پلاسمایی          

د) برخی ژن­های موجود در DNA هسته­

5) حرکت اسپرم­های انسان را با چه میکروسکوپی مطالعه می­کنند؟

 الف) گذاره                                                    ب) نوری                     

ج نگاره                                                      د) تمامی موارد

6) کدام یک به وسیله­ی میکروسکوپ نوری قابل مشاهده و بررسی نیست؟

  الف) ریبوزوم                                                       ب) هسته­ی سلول                               

    ج) سلول باکتری                                                   د) سلول تریکودینا

7) یک نمونه 4/0 میلی­متر طول دارد.  طول تصویر آن در زیر میکروسکوپی که به ترتیب بزرگنمایی عدسی­های چشمی و شیئی در آن 10× و 50× می­باشد، چه قدر خواهد بود؟

   الف) cm20                                          ب) cm2                

      ج) cm5                                            د) mm2

8) برای مطالعه­ی دقیق­تر ساختار درونی سلول­ها ، از میکروسکوپ ......... استفاده می کنند؟

 الف) نوری                             ب) الکترونی گذاره و نگاره

   ج) الکترونی نگاره                      د) الکترونی گذاره

9) کدام سلول از نظر اندازه از بقیه کوچک­تراست؟

   الف) سلول ماهیچه­ای                                   ب) تریکودینا                                             

   ج) گلبول قرمز                                                      د) تخمک پرندگان

10) نسبت سطح به حجم در کدام سلول کم­تر است؟

     الف) گلبول قرمز                                               ب) سلول عصبی                                    

   ج) تریکودینا                                                          د) تخمک پرندگان

11) یکی از دلایل اصلی کوچک ماندن سلول­ها این است که سلول­های کوچک ....................   .  (مرحله­ی اول - نخستین المپیاد زیست­شناسی ایران)

     الف) در برابر پارگی مقاوم­ ترند                                                                                      

ب) در برابر عفونت­ها مقاوم­ترند

   ج) به انرژی کم­تری احتیاج دارند

  د) آسان­تر تغییر شکل می­دهند

 و) توانایی بیش­تری برای مبادله­ی مواد دارند

پروکاریوت­ها و یوکاریوت­ها

1) نقش پیلی و کپسول در کدام مورد مشترک است؟

            الف) حفاظت از سلول                           ب) حفظ شکل باکتری                  

ج) حرکت در محیط مایع                           د) چسبیدن به سطوح مختلف

2) کدام یک در پروکاریوت­ها یافت نمی­شود؟

            الف) پروتئین همراه ژن                    ب) دیواره­ی بی­منفذ                                 

 ج) غشای ناحیه­ی نوکلئوئیدی                      د) پیلوس

3) کدام یک در پروکاریوت­ها و یوکاریوت­ها وجود دارد؟(سنجش-84)

            الف) شبکه­ی آندوپلاسمی                           ب) میتوکندری                                       

  ج) ریبوزوم                                                          د) پلاست

4) وضعیت غشایی سانتریول مشابه کدام­یک از اجزای زیر است؟

            الف) کلروپلاست                                ب) شیکه­ی آندوپلاسمی            

    ج) جسم گلژی                                                     د) ریبوزوم

5) کدام­یک از ویژگی­های زیر در باکتری­ها عمومیت دارد؟

    الف) غشای پلاسمایی                    ب) کپسول                                                       

   ج) پیلی                                                 د) تاژک

6) سانتریول از کدام نوع ساختار سلولی بوده و در کدام گروه از گیاهان وجود دارد؟(آزاد-82)

    الف) غشادار- خزه­ها                                       ب) بدون غشا- تک لپه­ای              

 ج) بدون غشا- سرخس­ها                                     د) غشادار- دولپه­ای

7) کدام یک در افزایش مساحت غشاهای درون سلولی نقشی ندارد؟

  الف) ریبوزوم                                      ب) جسم گلژی                                     

   ج) شبکه­ی آندوپلاسمی                    د) لیزوزوم

دیواره ی سلولی

1) در بین دو سلول گیاهی در محل لان حداقل و حداکثر چند دیواره وجود دارد به ترتیب از راست به چپ ؟

الف) 3 ـ 5                       ب) 2 ـ 3                  ج) 2 ـ 2                       د) 3 ـ 3

2) در اثر از بین رفتن کدام لایه­ی دیواره­ی سلول گیاهی می توان سلول­های گیاهی را از هم جدا کرد؟

الف) تیغه ی میانی                                 ب) دیواره ی اولیه                                    

 ج) دیواره ی ثانویه                                    د) دیواره ی اولیه و ثانویه

3) سلول­های گیاهی از چه راهی با هم ارتباط غذایی دارند؟

الف) لایه­ی میانی                               ب) لان­ها                                                                        ج) پلاسمودسم­ها                               د) لایه­ی اولیه

4) به طور معمول در محل لان­ها کدام بخش یا بخش­ها نازک می­ماند یا ساخته نمی­شود؟

الف) دیواره­ی اول                                           ب) دیواره­ی دوم                                      

ج) تیغه­ی میانی و دیواره­ی اول                       د) تیغه­ی میانی و دیواره­ی دوم

5) کدام جمله درست است؟(سنجش-81)

 الف) سلول­های جانوری فاقد واکوئل هستند                                                                      

ب) در سلول­های جانوری پلاسمودسم وجود ندارد.

  ج) همه­ی سلول­ها سانتریول دارند                                                                               

د) جنس دیواره­ی خارجی در سلول­های جانوری مانند سایر یوکاریوت­ها است.     

6) دیواره­های دارای ................................... دارای منافذ متعددی می­باشند.

الف) کیتین                                                     ب) پپتیدوگلیگان                                  

    ج) سلولز                                                             د) سیلیس

7) در گیاهان ، کدام یک زنده محسوب می­شود؟

            الف) پلاسمودسم                         ب) لان      ج) کوتیکول             د) تیغه­­ی میانی

8) داخلی­ترین لایه­ی دیواره­ی سلول گیاهی چه نام دارد و کدام لایه بین سلول­های مجاور مشترک است؟

   الف) دیواره­ی دومین – تیغه­­ی میانی                  ب)  تیغه­­ی میانی - تیغه­­ی میانی                   

ج) دیواره­ی نخستین - دیواره­ی                          د) دیواره­ی دومین -  دیواره­ی نخستین

9) ساختار دیواره­ی سلولی ، در سلول گیاهی چگونه است؟

 الف) رشته­های پروتئینی در سیمانی از جنس پلی­ساکارید                                  

ب) رشته­های سلولزی در سیمانی از جنس پلی­ساکارید و پروتئین

ج) رشته­های پلی­ساکاریدی در سیمانی از جنس سلولز

د) رشته­های پروتئینی در سیمانی از جنس پلی­ساکاریدی و پروتئین               

غشای سلولی

1) کدام یک در غشای سلول دیده نمی­شود؟

الف) لیپیدها                            ب) قندها                                                                    

    ج) پروتئین­ها                       د) اسیدهای نوکلئیک

2) در غشای سلول­های جانوری ، کربوهیدرات­ها در سمت ................. و کلسترول در .............. غشا دیده می­شود.

الف) خارجی – ضخامت                                 ب) داخلی – ضخامت                               

ج) خارجی – سمت خارجی                          د) داخلی – سمت خارجی

3) یون­ها در غشاء از طریق ................................ وارد سلول می­شوند.

الف) پروتئین های سطحی                            ب) پروتئین های کانال                  

 ج) پروتئین های ناقل                                 د) تمام موارد

4) در مبادلات سلول گیاهی ، کدام یک نقش حیاتی دارد؟ ( سراسری 74 )

الف) فیبریل های سلولزی                                    ب) دیواره ی اولیه                                   

  ج) تیغه ی میانی                                      د) غشای پلاسمایی

5) در غشای پلاسمایی سلولی ، لیپیدهایی دیده می­شود که فاقد اسیدچرب در ساختار خود هستند ، این سلول

نمی­تواند سلول ................................ باشد.

الف) ماهیچه­ای        ب)  گیاهی                 ج) عصبی                    د) استخوانی

6) کدام ، در ساختار غشای سلول وجود دارد؟(سنجش 83 )

الف) تری گلیسرید – فسفولیپید                                 ب) تری گلیسرید – موم

ج) کلسترول – فسفولیپید                                            د) موم – کلسترول

7) به ترتیب کانال­ها و مولکول­های پذیرنده در غشای سلولی از چه ترکیباتی تشکیل یافته­اند؟ 

  الف) کلسترول – گلیکوپروتئین                               ب) پروتئین – پرئپوتئین                                

ج) پروتئین –  فسفولیپید                                          د) فسفولیپید – کلسترول

ریبوزوم ها

1)  ریبوزوم ها ، هم در سطح و هم در درونِ ................................ وجود دارد.

الف) شبکه ی آندوپلاسمی زبر و  هسته                          ب) میتوکندری و کلروپلاست

ج) هسته                                                        د) شبکه ی آندوپلاسمی زبر و کلروپلاست

2)   ریبوزوم ها که در پروتئین سازی مشارکت دارند ، غیر از سیتوپلاسم در کدام دو اندامک سلول نیز یافت می شوند؟(آزاد83

الف) میتوکندری و کلروپلاست                               ب) جسم گلژی و شبکه ی آندوپلاسمی صاف

ج) شبکه ی آندوپلاسمی صاف و لیزوزوم          د) لیزوزوم و پراکسی زوم

3)  درون کدام ، ریبوزوم یافت نمی شود؟(سراسری-84)

الف) هسته                                 ب) میتوکندری                                                             

    ج) کلروپلاست                                د) شبکه ی آندوپلاسمی

4)   در آمیب ، ریبوزوم ها در ............................ تولید ، و در ......................... عمل می کنند.(سنجش 83)

الف) سیتوسل – سیتوپلاسم                                           ب) هستک – هسته

ج) هستک – سیتوپلاسم                                           د) سیتوپلاسم - هسته

5) اندازه ی ریبوزوم کدام ، از سایرین بزرگ تر است؟

الف) استرومای کلروپلاست کاج                               ب) ماتریکس میتوکندری خرگوش

ج) شبکه ی آندوپلاسمی زبر کبد موش                   د) سیتوسل کلستریدیوم بوتولینم

6)   در کدام RNA وجود ندارد؟( سراسری 82 )

الف) شبکه ی آندوپلاسمی                          ب) کلروپلاست               

ج) میتوکندری                             د) ریبوزوم

7)  پروتوپلاسم سلول شامل:

الف) هسته و غشاء                                                   ب) غشاء و سیتوپلاسم     

  ج) هسته و سیتوپلاسم                                           د) غشاء هسته سیتوپلاسم

8) كدام يك از سلول هاي زير، هسته ي مشخص ندارد؟

الف) سلول ماهيچه                                                ب) سلول استخوان                     

   ج) سلول پوست پياز                                                د) سلول باكتري 

9) كدام يك از موجودات زير تك سلولي هستند؟

الف) جنين انسان                                                  ب) لارو حشرات                          

ج) باكتري                                                           د) دانه ي ميوه

10)  اگر عدسي شيئي يك ميكروسكوپ4 و عدسي چشمي 10 باشد، اين ميكروسكوپ سلول را چند برابر بزرگ تر نشان مي دهد؟

الف) 4                                               ب) 40                                                        

       ج) 10                                               د)400

 11) در سلول هاي ترشحي معده چه اندامكي بيش تر وجود دارد؟

الف) شبكه ي آندوپلاسمي                          ب) ليزوزوم                                

 ج) دستگاه گلژي                           د) ميتوكندري

 

نوشته شده توسط قاسم نجفی  | لینک ثابت |

توجه: دانش آموزان گرامی سال اول دبیرستان، جواب سوالات را در تعطیلات نوروزی

 فقط ایمیل کنید.


1-میكروب ها در همه جا مثلاً در نوك يك سوزن هستند. آيا نوك سوزن و باكتري هاي موجود درآن را مي توان يك «اكوسيستم» ناميد؟ چرا؟

2- چرا اغلب زنجيره هاي غذايي دركره ي زمين منفرد نبوده و به صورت شبكه(غذايي) 

مي باشند؟

3- چرا در تهيه ي کود برگ از مقداري آهك استفاده مي كنند؟

4- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف)بوی بد حاصل از پوسیدگی ناشی از ............................. میکروب هاست.

ب) تورب، حاصل تجزیه ی ........................ است.

ج) در هرم تعداد ، جثه ی افراد مصرف کننده به تدریج ............................. ولی از تعداد

 آن ها ....................... شده و میزان اتلاف انرژی ................................ می یابد.


5- در زنجیره ی غذایی زیر کل انرژی کاهو نوشته شده است. مقدار انرژی موجود

 در بافت های کرم، گنجشک و شاهین را با ذکر محاسبات بنویسید.( در هر مرحله 90% انرژی هدر می رود.)

کاهو(300کیلوژول) ـــــــ> کرم ـــــــــ>   گنجشک ـــــــــ> شاهیننوشته شده توسط قاسم نجفی  | لینک ثابت |